EN
Fyrirtækið

Aðalsími

  577 4100

Opið alla virka daga

  8:00-17:00

Karfan þín er tóm

Almennir viðskiptaskilmálar Áltaks

Eftirfarandi skilmálar gilda um kaup á vörum og/eða þjónustu úr hendi Áltak ehf. Þar sem skilmálum þessum sleppir gilda lög um lausafjárkaup nr. 50/2000 eða eftir atvikum lög um þjónustukaup nr. 42/2000.

Vara og þjónusta fellur undir þessa skilmála eftir að Áltak ehf. hefur fallist á pöntun viðskiptamanns með því að staðfesta hana með samningi eða öðrum formlegum hætti, afhenda kaupanda vöru eða inna af hendi.

I. Greiðsluskilmálar: Viðskiptamönnum ber að greiða reikning í samræmi við þá skilmála sem á honum eru tilgreindir. Athugasemdir við útgefna reikninga skulu berast seljanda innan 15 daga frá útgáfudegi, að öðrum kosti telst reikningurinn réttur.

Reikningar gjaldfalla þann 15. næsta mánaðar frá útgáfudegi. Eindagi er þann 20. sama mánaðar. Séu reikningar ógreiddir á eindaga reiknast hæstu lögleyfðu dráttarvextir af reikningsskuldinni frá gjalddaga reikningsins.

Seljanda er heimilt að stöðva afhendingu er samið er um hana í áföngum, hafi greiðsla ekki borist vegna fyrri afhendinga. Stöðvun afhendingar er heimil fram að þeim tíma sem gjaldfallnar greiðslur hafa verið inntar af hendi eða lagðar fram fullnægjandi tryggingar fyrir þeim.

II. Söluveð: Kaupandi veitir seljanda söluveð í hinu keypta, sbr. lög nr. 75/1997 um samningsveð. Veðrétturinn nær til allra þeirra hluta sem greindir eru á reikningi. Veðið er til tryggingar kröfu til alls endurgjalds sem greint er á reikningnum, ásamt vöxtum og kostnaði. Sé greitt með víxlum, skuldabréfum og/eða ávísunum helst söluveðið þar til skuld samkvæmt slíku skjali er greidd.

Hluti þá sem veðsettir eru má kaupandi ekki selja, veðsetja frekar, breyta eða skeyta við aðra hluti þannig að hætta sé á að söluveðið glatist án skriflegs samþykkis seljanda.

Ef vanskil verða á greiðslu þeirra krafna sem veðrétturinn nær til, getur seljandi leitað fullnustu kröfu sinnar með því að krefjast nauðungarsölu á veðandlaginu, án undangengins dóms eða aðfarar, eða rifta söluveðsetningunni og krefjast afhendingar hins veðsetta.

III. Afhending: Afhending vöru fer fram á starfsstöð seljanda á umsömdum afhendingartíma nema um annað sé sérstaklega samið.

III.1 Sending: Kaupandi ber ávallt allan kostnað af sendingu vöru nema um annað sé sérstaklega samið.

III.2 Viðtökudráttur: Sé vara ekki sótt innan umsamins tíma áskilur seljandi sér rétt til að senda hana til kaupanda á hans kostnað eða að öðrum kosti að annast hlutinn á kostnað kaupanda með þeim hætti sem sanngjarnt er meiðað við aðstæður. Getur seljandi krafist geymslu- og/eða umsýslugjalds úr hendi kaupanda vegna umönnunar vöru eftir umsaminn afhendingartíma.

III.3 Áhættuskipti: Kaupandi ber ábyrgð á vöru frá því tímamarki sem hún er honum afhent eða hún er afhent flytjanda ef um sendingu er að ræða, nema um annað sé sérstaklega samið.

Öll verð og upplýsingar á heimasíðu eru birt með fyrirvara um prentvillur og áskilur Áltak sér allan sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara.

Reikningsviðskipti

Frá árinu 2009 hefur Áltak ehf notast við CIP áhættumatið Creditinfo Ísland við mat á áhættutengdum reikningsviðskiptum. CIP áhættumatið er tölfræðilegt reiknilíkan sem metur líkur á alvarlegum vanskilum íslenskra fyrirtækja. Áhættumatið sameinar þau gögn sem Creditinfo Ísland heldur utan um og reiknar út líkurnar á alvarlegum vanskilum. Líkanið flokkar fyrirtæki í einn af 10 áhættuflokkum. Þar sem flokkur 1 er áhættuminnstur og flokkur 10 áhættumestur.

Þau gögn sem notuð eru við útreikninga á CIP áhættumatinu eru mjög ítarleg og innihalda upplýsingar um greiðsluhæfi, eignir, arðsemi, lausafé, vöxt, upplýsingar um stjórn og framkvæmdarstjóra, greiðsluhegðun, stærð, atvinnugreinaflokkun , tengd félög ofl. Áltak ehf gerir þá kröfu að viðskiptavinir sem séu í reikningsviðskiptum, séu í CIP áhættuflokki 1 til 5. Ef ekki bendum við á kreditkort þar sem má ná allt að 40 dögum lengri greiðslufrest án vaxta eða staðgreiðslu.

Smelltu hér til að hala niður yfirlýsingu um sjálskuldarábyrgð og umsókn um reikningsviðskipti.

Smelltu hér til að hala niður samþykki fyrir öflun og notkun lánshæfismats og fjárhagslegra upplýsinga frá Creditinfo.

Smelltu hér til að hala niður þessum viðskiptaskilmálum á pdf formi.